Partnerske organizacije

 • Alternativna kulturna organizacija (AKO) osnovana je 2001. godine sa sedištem u Novom Sadu, Srbija. Alternativna kulturna organizacija je naročito aktivna u stvaranju alternative kulturi nacionalizma, patriotizma i desnog ekstremizma u Srbiji. Kroz svoj program, AKO aktivira pojedince na participaciju u socio-političkom životu i zastupanje položaja svih onih koji su izloženi bilo kakvom obliku diskriminacije (političke, etničke, nacionalne, rodne). Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2009. godine.

 • Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) bavi se zaštitom i promicanjem radničkih prava, demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima. Organizacija nastoji pružiti pravnu, ekonomsku i terensku pomoć radnicima u obrani njihovih prava, samoorganiziranju, uspostavi grass-root demokratskih sindikata te restrukturiranju radnih mjesta na principima demokracije i solidarnosti. Organizacija također radi na uspostavljanju radničkih saveza i širih platformi temeljenih na solidarnosti. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2013. godine.

 • Bijeli val je organizacija osnovana 1997. godine u Zagrebu, Hrvatska. Kao jedna od prvih kulturno-aktivističkih nevladinih organizacija u Hrvatskoj, Bijeli val je promicao razne neovisne, otvorene, demokratske i pluralne debate. Potpomogao je demokratizaciji društva te očvršćavanju struktura civilnog sektora. Bijeli val je glavni organizator godišnjeg Subversive festivala u Zagrebu. Suradnja s Rosa Luxemburg Stiftung SEE je trajala od 2011. do 2013. godine.

 • BLOK - Lokalna baza za osvježavanje kulture je kustoski kolektiv baziran u Zagrebu, Hrvatska. BLOK je organizacija koja djeluje u međuprostoru umjetnosti, urbanizma i aktivizma. Djelujući kontinuirano od 2001. godine, BLOK je koncipirao i producirao projekte u javnom prostoru, predavanja, izložbe, dugoročne istraživačke projekte, publikacije, kao i inicirao i participirao u javnoj raspravi/ borbi vezanoj za transformaciju javnog prostora. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2015. godine.

 • Centar za interaktivno obrazovanje i društvenu akciju (CODA) je osnovan 2013. godine u Sarajevu sa ciljem da unaprijedi i ojača osnovne demokratske vrijednosti, promovira društvenu, političku i ekonomsku participaciju, obezbijedi prostor u kojima će se dati glas novim pokretima i omogućiti njihovo povezivanje sa sličnim inicijativama u regionu i Europi, kao i potiče neovisno i kritičko razmišljanje. Osnovna aktivnost CODA-e je organizovanje programa "Otvoreni univerzitet" kao platforme za lokalne, regionalne i međunarodne aktiviste, stručnjake, naučnike, mislioce i autore, koji doprinose razvoju društvenog i političkog aktivizma i, generalno, univerzitetskog i općeg obrazovanja otvorenog i dostupnog svima. Otvoreni univerzitet okuplja sve one koji su u javnom prostoru voljni dijeliti svoje ideje i predlagati društvene, umjetničke, ekonomske i političke alternative.

   

 • Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) osnovan je 2012. godine u Puli, Hrvatska, kao dio Sveučilišta Juraj Dobrila. Znanstveno-istraživački rad Centra odvija se u okviru područja humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti zarad istraživanja razdoblja socijalizma i postsocijalizma te socijalističke i komunističke ideologije i teorije. CKPIS organizira javne tribine i međunarodne znanstvene konferencije te objavljuje studije iz povijesti socijalističkog razdoblja. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2015. godine.

 • Centar za politike emancipacije (CPE) je organizacija nastala u Beogradu 2011. godine. CPE je posvećen promociji političkih i ekonomskih koncepata koji za cilj imaju ukidanje društvenih nejednakosti nastalih kao proizvod kapitalističkog društva. Kroz organizovanje konferencija, javnih predavanja, istraživački rad i izdavačku delatnost, CPE je fokusiran na podsticanje borbe za neposrednu demokratiju u politici i ekonomiji sa ciljem izgradnje društva demokratskog socijalizma. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2012. godine.

 • Centar za radničke studije (CRS) osnovan 2012. sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, posvećen je teorijskoj problematizaciji intelektualne i političke praznine koju je otvorilo 'čišćenje' akademskog prostora i javnih rasprava od svih ostataka marksističke teorijske tradicije. CRS želi doprinijeti reafirmaciji nedogmatske marksističke tradicije u Hrvatskoj i široj regiji. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2012. godine.

 • Centar za slobodarska istraživanja (CSI) baziran je u Tuzli i osnovan 2011. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. CSI je centar koji djeluje na širenju lijevo orijentiranih politika, slobodarskih ideja kao i promociji organiziranog otpora ekonomskoj eksploataciji. Radi na obrazovanju radnika i organizira javne panele i diskusije diljem Bosne i Hercegovine. Suradnja s Rosa Luxemburg Stiftung SEE je ostvarena 2012. i 2014. godine.

 • CriticAtac je politička i intelektualna grupa osnovana u septembru 2010. godine u Bukureštu, Rumunija. Njihova glavna aktivnost je online platforma LeftEast na kojoj se na dnevnoj bazi objavljuju tekstovi koji pokrivaju najširi spektar društvenih tema. Svrha platforme je da ponudi informativnu i kritičku perspektivu o savremenim događajima nastojeći da osigura temelj za teorijske, političke i radikalnije artikulacije leve politike u Rumuniji. Saradnja s Rosa Luxemburg Stiftung SEE je ostvarena u 2014. godini.

 • Forum za primenjenu istoriju (FPI) osnovan je 2013. godine u Beogradu, Srbija, sa idejom da izgradi održivu strukturu za aktivnosti koje su realizovane u okviru inicijative Poseta Starom sajmištu. Inicijativa postoji od 2010. godine sa ciljem da edukuje o prošlosti i sadašnjosti nekadašnjeg koncentracionog logora Sajmište, koje danas predstvalja zaboravljeno mesto Holokausta u Srbiji. Forum za primenjenu istoriju uređuje svoj BLOG, organizuje rasprave i tribine te objavljuje istoriografske studije. Saradnja s Rosa Luxemburg Stiftung je trajala od 2013. do 2014. godine. 
   

 • Forum Roma Srbije je organizacija iz Beograda, Srbija, koja želi da doprinese poboljšanju položaja Roma i Romkinja sa fokusom na mlade i njihovu (samo)reprezentaciju, kao i da omogućujući razvoj političkog obrazovanja i kulture koja se oslanja na leve i antifašističke prakse. Svojim projektima Forum Roma Srbije želi podići svest o važnosti političkog obrazovanja mladih aktivistkinja i aktivista Roma i ne-Roma i cilja da podigne znanje o važnim političkim temama i idejama koje proizlaze iz leve perspektive, antifašizma, antirasizma i tradicije demokratskog socijalizma. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2012. godine.

 • Front slobode nevladina je organizacija iz Tuzle, registrovana 2013, sa misijom da promoviše antifašističku tradiciju, emancipativne politike, te različite vrste javnog dobra. Osnovno pitanje na koje Front Slobode svojim angažmanom odgovora jeste kako otvoriti prostor za aktivnu participaciju građana u socio-ekonomskim, političkim i kulturalnim zbivanjima Bosne i Hercegovine. Od 2013, Front Slobode djeluje unutar dva programa: lokalni aktivizam i javno dobro, te post-ratna kulturna produkcija. Saradnja Fronta slobode i Rose Luxemburg Stiftung SEE počela je 2016.  

 • Gerusija je teorijsko-politički kolektiv osnovan 2005. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Srbija. Gerusija se bavi kritičkim promišljanjem društvene stvarnosti i levim teorijskim praksama sa ciljem izgradnje anti-kapitalističkih emancipatorskih politika. U sklopu svoje teorijske produkcije Gerusija objavljuje analize, radove i teorijske intervencije, uređuje časopis STVAR, organizuje tribine i seminare te radi na uspostavljanju šire anti-kapitalističke platforme. Saradnja s  Rosa Luxemburg Stiftung SEE je realizovana između 2012. i 2014. godine.

 • Institut za društvene znanosti i humanistiku (ISSH) osnovan je 2012. godine u Skoplju, Makedonija, kao znanstvena ustanova. Posvećen je politički orijentiranim analizama kompleksnih, političkih tokova Makedonije uvjetovanim europskim kontekstom. ISSH izdaje znanstveno-aktivistički filozofski časopis IDENTITIES u kojemu pišu istaknuti domaći i međunarodni znanstvenici i aktivisti. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2014. godine.

 • Institut za kritiku i društvenu emancipaciju (ICSE) iz Tirane, Albanija, je 2014. godine osnovana, neprofitna organizacija. ISCE je osnovan kao podrška političkoj platformi „Organizata Politike“, utemeljenoj 2011. godine kao rezultat višemesečnih demonstracija protiv izbornih manipulacija u Albaniji. U svrhu realizacije programa političkog obrazovanja, ICSE organizuje konferencije i radionice, niz kulturnih događanja i seminara, izdavaštva edukativnih materijala i publikacija. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2015. godine.

 • Institut za radničke studije (IDŠ)

  Institut za radničke studije (IDŠ) su 2012. godine osnovali članovi Delavsko-punkerske univerze. IDŠ ima misiju da rehabilituje marksističku kritiku političke ekonomije u slovenačkom akademskom i javnom diskursu i da utemelji socijalističku političku poziciju u slovenačkom političkom polju. Zajedno sa Delavsko-punkerskom univerzom i naučnom izdavačkom kućom „Sophia“, IDŠ čini institucionalni front koji organizuje predavanja, javne debate i konferencije, izdaje knjige i naučni časopis BOREC. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2013. godine.

 • Kolektiv za društvene intervencije (KOI) je zastupnik Društvenog centara Xaspel koji je oformljen maja 2010. godine u Sofiji, kao jedna od prvih inicijativa ovakve vrste u Bugarskoj. To je platforma koja nudi prostor za različite progresivne društvene, ekološke i političke grupe iz Bugarske, kao i za inicijative pružanja besplatnog obrazovanja, socijalnog i političkog aktivizma. KOI je okupljen oko ideje artikulacije alternativa trenutnom neoliberalnom kapitalističkom modelu u Bugarskoj. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2012. godine.

 • Kontekst kolektiv je osnovan 2007. godine u Beogradu, Srbija, i autonomna je umetničko-medijska organizacija čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, polja umetnosti, kulture i medija sa širim društvenim delovanjem. Kontekst kolektiv organizuje novinarske seminare i uređuje web-portal MAŠINA na kojem redovno objavljuje tekstove o društveno-političkim prilikama u regionu. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2014. godine.

 • KURS je osnovan 2010. godine i udruženje je koje se sredstvima umetničke produkcije osvrće na šire društvene probleme. KURS deluje kroz različite vizuelne forme, pre svega produkovanjem murala, ilustracija, zidnih novina i video reportaža. Osnovni pravac rada udruženja je da proizvodi edukativni i informativni sadržaj koji je obrađen likovnim jezikom i predstavljen kroz neku od umetničkih formi izražavanja. Iako je KURS primarno vezan za umetničku produkciju kao način izražavanja i artikulacije, svojim radom teži da se aktivno uključi u političku borbu i ostvari saradnju sa organizacijma leve orijentacije iz drugih društvenih oblasti. Saradnje sa Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2014. godine.
   

 • Kvir Montenegro je organizacija osnovana u oktobru 2012. godine, a registrovana u martu 2013. godine u Crnoj Gori. Okuplja LGBTIQ osobe, članove porodica i prijatelje. Ciljevi organizacije uključuju izgradnju širokog crnogorskog LGBTIQ pokreta koji će se aktivno i trajno boriti za zaštitu ljudskih prava, suzbijanje homofobije i transfobije i postizanje pune pravne i socijalne jednakosti. Saradnja s Rosa Luxemburg Stiftung SEE je ostvarena 2015. godine.

 • Lenka je bazirana i osnovana 2008. godine u Skoplju, Makedonija. Lenka je organizacija posvećena temama antikapitalizma, antinacionalizma, kritici militarizma i rodne ravnopravnosti. Organizira radionice, publicira knjige iz spomenutih područja te se zalaže za zajedničke aktivnosti uspostavljajući suradnju s drugim, lijevo orijentiranim grupama iz Makedonije. Suradnja s Rosa Luxemburg Stiftung SEE je ostvarena u 2010. i 2011. godini.

   

 • Nezavisni sindikat novinara i medijskih radnika (SSNM) je 2010. godine u Skoplju, Makedonija, osnovani sindikat koji okuplja sve radnike i radnice zaposlene u medijskom polju Makedonije. SSNM je sindikat koji brani radnička prava i medijsku slobodu. Pruža pravnu pomoć i uspostavlja regionalnu kooperaciju s drugim sindikalnim udruženjima te sudjeluje u pronalaženju socijalno-ekonomskih alternativa dominantnom neoliberalnom narativu. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2014. godine.

 • Novi sindikat osnovan je 2002. godine u Zagrebu kao sindikat općeg tipa, što znači da učlanjuje i organizira radništvo u svim granama i djelatnostima na području cijele države. Novi sindikat želi raditi na povezivanju i okrupnjavanju sindikalnog pokreta nadilazeći strukovne i teritorijalne podjele. Osim posvećenosti sindikalnom radu, Novi sindikat aktivno radi na povezivanju s ostalim organizacijama civilnog društva. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2015. godine.

 • Pokret za slobodu od 2004. godine deluje kao nezavisna, nestranačka i samoorganizovana radničko-seljačka organizacija koja se zalaže za veću socijalnu pravdu, decentralizaciju vlasti i ekonomije i veći stepen građanske samouprave. Pokret za slobodu podržava, organizuje i povezuje borbe radničkih i seljačkih grupa na lokalnom i međunarodnom nivou. Kao deo međunarodnog seljačkog pokreta, i u saradnji sa brojnim grupama, Pokret za slobodu pokušava da se izbori za suverenitet prehrambenog sistema. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE je trajao od 2010. do 2012. te od 2014. godine.

 • Solidarnost je organizacija osnovana 2012. godine u Skoplju, Makedonija, gde joj je i sjedište. Solidarnost je lijevo orijentirana organizacija koja djeluje naročito u poljima socijalne politike, antifašizma te sindikalnog organiziranja. U korist tome organizira konferencije, tribine, radionice te se bavi izdavačkim djelatnostima i povezivanjem s drugim lijevim organizacijama u Makedoniji zarad okrupnjavanja lijevih aktera. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2014. godine.

 • Transimage je platforma za politiku pokretnih slika, kritičku analizu uticaja i pozicije koje pokretne slike imaju u savremenom globalnom društvu i potencijalnosti učestvovanja u politikama emancipacije. Putem istraživanja i preispitivanja osnovnih elemenata koji formiraju sliku a ostaju nevidljivi: ideologija, tehnologija, kulturni i socio-politički kontekst, istorija; Transimage osnažuje kritičke i eksperimentalne prakse i diskurse u savremenom mediju pokretnih slika. Transimage platforma podržava nove modele audiovizuelne produkcije i kreira odgovarajuće infrastrukture za samoobrazovanje i proizvodnju znanja. Suradnja s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2017. godine.

 • Udruženje za medijsku demokraciju (UMD) je osnovano 2014. godine u Zagrebu, Hrvatska. Udruženje za medijsku demokraciju izdaje regionalni online portal BILTEN. Cilj portala je promocija regionalnih političkih diskusija te doprinos  političkom obrazovanju čitatelja i čitateljki kroz ponudu alternativnih gledišta na regionalne i lokalne procese vezane za radnička prava, radničke borbe, socijalnu inkluziju i ženska i manjinska prava. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2014. godine.

 • »Udruženje Španski borci 1936-1939« je osnovano 26.05.2011. radi očuvanja sećanja na međunarodnu solidarnost u odbrani Španske Republike i učešće jugoslovenskih dobrovoljaca u Španskom građanskom ratu. Udruženje nastavlja tradiciju »Udruženja jugoslovenskih dobrovoljaca Španske republikanske vojske 1936-1939« osnovanog 19. marta 1946. u Beogradu. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2011. godine.
   

 • Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga osnovana 2002. godine u Novoj Gorici, Hrvatska, koja okuplja organske vrtlare i proizvođače hrane, praktičare održivih tehnologija i graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih ekonomskih modela i participativnih oblika organiziranja. ZMAG se bavi promocijom, edukacijom i primjenom permakulturne etike radi uspostavljanja temelja za održivost koja obuhvaća socijalnu, ekološku i ekonomsku razinu. Period suradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2012. godine.

 • Zrenjaninski socijalni forum (ZSF) je osnovan u Zrenjaninu, Srbija. Pored članova, koji su bivši radnici Jugoremedije ovo udruženje okuplja i intelektualce leve orijentacije, veći broj radnika iz drugih fabrika i prekarne radnike. ZSF radi na projektima koji imaju za cilj da povežu radničke borbe i da kroz solidarni međusobni odnos postignu jedan novi vid organizovanosti, pre svega kroz koaliciju Levi samit Srbije. Ovaj rad se zasniva na solidarnim principima koje je usvojila koalicija Levog samita Srbije. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2015. godine.

 • Ženski informaciono-dokumentacioni trening centar (ŽINDOK) je osnovan 1997. godine u Beogradu, Srbija, i bavi se ostvarenjem ravnopravnosti žena u javnoj sferi, fokusirajući se pre svega na medije. Kritičkom analizom sadržaja, istraživanjima i edukacijom radi na uspostavljanju komunikacije između samih medija i njihovih korisnika/ca sa ciljem smanjenja mizoginih i stereotipnih sadržaja. Saradnja s Rosa Luxemburg Stiftung SEE je trajala od 2009. do 2014. godine.

 • Ženski prostor je ženska aktivistička organizacija, registrovana 1998. godine u Nišu, koja za cilj ima osnaživanje žena iz marginalizovanih društvenih grupa i davanje doprinosa menjanju okruženja u kome živimo. Glavne aktivnosti organizacije su usmerene na podršku ženskom i manjinskom aktivizmu, promovisanju feminističkih i antifašističkih vrednosti, uticaj na javno mnjenje i borbu protiv predrasuda i stereotipa. Period saradnje s Rosa Luxemburg Stiftung SEE traje od 2011. godine.